۰۴ خرداد ۱۳۹۴

آلبوم قدیمی

آلبومی قدیمی ام
در زیر زمین خانه ای کلنگی
که واحدهایش را پیش فروش کرده اند.
در انتظار دستی جامانده در اعماق
نجاتم بده!
در من هنوز "لبخندی" هست
که می تواند چیزی"یادت" بیاورد...!!
"لیلا کردبچه"
1690895