از بهار تقویم می ماند

از من

استخوانهایی که تو را

دوست داشتند. 

"الیاس علوی" 

1522894