۱۷ فروردين ۱۳۹۳

کسی که بهاری ندارد

شادی هایت را بر صورت من بریز
فروردین من !
و اضافه‌هایش را پُست کن
برای کسی که بهاری ندارد .  
                                                               "شمس لنگرودی"

1102777