۲۵ آبان ۱۳۹۳

شانه های خاکی

بــه تصــور زمیــن خــوردن هــای کــودکــی،
فقــط نگــران ســر زانــوانــم بــودم!
چــه مــی دانستــم ایــن زمیــن،
دلــم را نشــانــه رفتــه اســت . . .

"خیال خام"

1412166