۲۷ آذر ۱۳۹۳

حریرِ سپید

ای حریرِ سپیدِ پیچیده در نخلستان،

ای مهِ مبهمِ صبحگاه،

گاه فکر می کنم تو زیباترین عروس جنوبی به وقت زمستان،

وقتی از تعمید کارون برمی خیزی و باوقار

شهر را به آغوش می کشی

"باران"

1463409