باور کرده ام

درد ها

ساعت ها را

جلو می کشند !

مدتی است

پیرزن شده ام ..

"زهرا عباسی"
1231433