مادرت زیبا بود، مهربان بود 

و آرزوهای کوتاهی داشت 

او مربع کوچکی برای زندگی 

مستطیل لاغری برای خوشبختی تو 

و دایره ای خلوت برای بازگشتن من می خواست 

من ریاضی نمی دانستم 

و می دانم که جبر این نامه را به دست تو نمی رساند  

پسرم ! 

فقر ، پیراهن تنگی دارد 

و مادر بی حوصله ی تو 

بی آنکه تو را بزاید 

از من طلاق گرفت !

"بکتاش آبتین"

1257114